วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา

ในปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ ขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นหลักในการนำเสนอและการจัดการ อันได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI )การทำหนังสืออนไลน์ การทำ E – Book เนื่องจากได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ดังจะเห็นได้จากสถานศึกษาหลายแห่งได้ริเริ่มโครงการพัฒนาบทเรียน สื่อการเรียนสอนอิเลคทรอนิคส์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในลักษณะต่างๆ ทั้งการสอนเสริมในกรณีที่ผู้เรียนขาดเรียน เรียนไม่ทันเพื่อน หรือใช้สอนแทนผู้สอนในกรณีที่เนื้อหามีความสลับซับซ้อน ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นแนวคิดที่ทันสมัยและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และใช้เทคโนโลยีการศึกษาในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
วัตถุประสงค์
1. ติดตั้งโปรแกรม Desktop Author ได้
2 สามารถออกแบบสื่อการเรียนรู้ได้
3 สามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Desktop Author ได้
4 สามารถสร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรม Desktop Author ได้
5 สามารถนำเสนอผลงานได้

ขอบข่ายเนื้อหา
1 การติดตั้งโปรแกรม
2 การออกแบบสื่อการเรียนรู้
3 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Desktop Author
4  การเชื่อมโยง , การแทรกไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ
5 การสร้างแบบทดสอบ
6 การ complie งาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: